กุศลธรรม ๑๓ ประการ

กุศลธรรม ๑๓ ประการ มีดังนี้

๑.สีลปริปูรณัง – ความบริสุทธิ์แห่งศีล การยังศีลให้บริบูรณ์

๒.อินทริยสังวโร -ความสำรวมในอินทรีย์

๓.โภชเน มัตตัญญุตา -ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ

๔.ชาคริยานุโยโค -ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนัก

๕.สัทธัมโม -เคร่งในพระสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

๖.วิปัสสนาคัพภคัณหาปนัง -การลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

๗.จตุปฏิสัมภิทา -แตกฉานใน ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่

๗.๑ อัตถปฏิสัมภิทา -แตกฉานในอรรถ

๗.๒ ธัมมปฏิสัมภิทา -แตกฉานในธรรม

๗.๓ นิรุติปฏิสัมภิทา -แตกฉานในภาษา

๗.๔ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา -แตกฉานในปฏิภาณ

๘.ปัญจธัมมขขันธา -ธรรมขันธ์ ๕ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ

๙.ฐาฐานาฐานัง ฐานาฐานญาณัง -ปัญยารู้จักฐานะคือเหตุที่ควรเป็นได้และอฐานะคือเหตุที่ไม่ควรเป็นได้

๑๐.มหาวิหารสมาปตติ -มหาวิหารสมาบัติ

๑๑.อริยสัจจนิ -อริยสัจ ๔

๑๒.โพธิปักขิยธัมโม – โพธิยปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

๑๓.วิปัสสนาญาณาทโย อฏฐ วิชชา – การถึงซี่งวิชชา ๘ อันมีวิปัสสนาญาณ เป็นต้น

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply