คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน

คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน

ดาวโหลดหนังสือ คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ตาม LINK นี้นะครับ

http://bit.ly/sWMtpM

ภายในหนังสือประกอบด้วยบทความต่างๆดังนี้

กี่ยวกับวัดศรีโยธิน

ประวัติ วัดศรีโยธิน

ประวัติ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

การอาราธนาศีล และสมาทานศีล

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล

คำสมาทานศีล

พิธีรักษาอุโบสถศีล

พิธีสมาทานกรรมฐาน

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

คำบูชาพระรัตนตรัย

ปุพพะภาคะนะมะการ

พุทธาภิถุติง

ธัมมาภิถุติง

สังฆาภิถุติง

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

สังเวคะปริกิตตะนะปาฐ

ทวัตติงสาการะปาฐ

บทพิจารณาสังขาร

สัจจะกิริยะคาถา

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

ตังขณิกปัจจะเวกขณปาฐะ

ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐ

วันทามิ

กรวดน้ำตอนเช้า

สัพพปัตติทานคาถา

ปัตติทานคาถา

กราบพระ

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)

คำบูชาพระรัตนตรัย

ปุพพะภาคะนะมะการ

พุทธานุสสติ พุทธาภิคีติง

ธัมมานุสสติ ธัมมาภิคีติง

สังฆานุสสติ สังฆาภิคีติง

บทสวดมนต์พิเศษ

ปุพพะภาคะนะมะการ

สรณคมนปาฐ

อัฏฐสิกขาปทปาฐ

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

อริยธนคาถา

ติลักขณาทิคาถา

ภารสุตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา

ธัมมคารวาทิคาถา

โอวาทปาฏิโมกขคาถา

ปฐมพุทธภาสิตคาถา

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐ

อตีตปัจจเวกขณปาฐ

กรวดน้ำตอนเย็น

กราบพระ

บทสวดมนต์วันพระ

บทถวายพรพระ

เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)

สวดพระพุทธคุณ ๑๐๘ จบ

บารมี ๓๐ ทัศน์

คำถวายกุศลแด่พระธรรมสิงหบุราจารย์

คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

บทแผ่เมตตา

บทอุทิศส่วนกุศล

บทกรวดน้ำตอนเย็น

บทสวดมนต์วันอาทิตย์

ชุมนุมเทวดา

บทถวายพรพระ

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร

บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

คาถาโพธิบาท

คาถาสวดนพเคราะห์

คาถาบูชาดวงชาตา

คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

อุณหิสะวิชะยะคาถา

พระคาถาชินบัญชร

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

คำไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

คำอธิษฐานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

กราบพระ ๕ ครั้ง

พิธีลากรรมฐาน

คำถวายทานต่าง

ดาวโหลดหนังสือ คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ตาม LINK นี้นะครับ

http://bit.ly/sWMtpM

 

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply