บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

– บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา

พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

ธมฺมํ นมสฺสามิ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

สงฺฆํ นมามิ

– อ่าน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

– แปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์

หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค

:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม

:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply