บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

- บาลี

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

- อ่าน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

- แปล

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง

ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)

เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก

ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

- บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

องค์ใดพระสัมพุทธ

ตัดมูลกิเลสมาร

หนึ่งนัยพระทัยท่าน
ราคี บ พันพัว

องค์ใดประกอบด้วย

โปรดหมู่ประชากร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์

ชี้ทางพระนฤพาน

พร้อมเบญจพิธจัก-

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล

กำจัดน้ำใจหยาบ

สัตว์โลกได้พึ่งพิง

ข้าฯ ขอประณตน้อม

สัมพุทธการุญ-

สุวิสุทธสันดาน

บ มิหม่นมิหมองมัว

ก็เบิกบานคือดอกบัว

สุวคนธกำจร

พระกรุณาดังสาคร

มละโอฆกันดาร

และชี้สุขเกษมศานต์

อันพ้นโศกวิโยคภัย

ษุจรัสวิมลใส

ก็เจนจบประจักษ์จริง

สันดานบาปแห่งชายหญิง

มละบาปพำเพ็ญบุญ

ศิระเกล้าบังคมคุณ

ญภาพนั้นนิรันดรฯ

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply