Archive for February 2011

วิธีทำใจให้สงบ

วิธีทำใจให้สงบ10ข้อ ง่ายๆสำหรับกำจัดความเร่งรีบในชีวิต 1 เลือกเวลาหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวัน เพื่อปิดมือถือ และปิดรับข่าวสารทุกอย่าง

พิจารณาสังขาร

การเกิดเป็นทุกข์ การเจ็บป่วยเป็นทุกข์ การตายเป็นทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบเป็นทุกข์ การพบเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นทุกข์ บทพิจารณาสังขาร

หนังสือ เก้าสิบเจ็ดปีแล้ว สักการะแก้วอรหันต์‏ หลวงตามมหาบัว

หนังสือ เก้าสิบเจ็ดปีแล้ว สักการะแก้วอรหันต์‏ หลวงตามหาบัว ดาวโหลดฟรีครับ ตามรูปเลยครับ

คิดในแง่ดี คิดในแง่บวก

พระปุณณะเดิมเป็นชาวสุณาปรันตะไปค้าขายที่เมืองสาวัตถี ได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัธราจึงออกบวช ครั้นบวชแล้วการทำสมาธิภาวนาไม่ได้ผล เพราะไม่คุ้นกับสถานที่ ท่านคิดว่าภุมิอากาศที่บ้านเดิมของท่านเหมาะกับตัวท่านมากกว่า จึงทูลลาพระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสถามว่า