Archive for April 2011

ใจสงบ กายย่อมสงบ

มีพุทธภาษิตที่กล่าวไว้แปลความว่า “สมณะภายนอกไม่มี, สังขารเที่ยงไม่มี, ความหวั่นไหวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี, เหมือนรอยเท้าไม่มีในอากาศ” สมณะภายนอกไม่มี คือรูปกายพร้อมเครื่องแต่งกายของบุรุษ หาใช่ว่าบุรุษเป็นสมณไม่ สมณะต้องเป็นจากภายใน ภายนอกจะเป็นเช่นไรก็ตาม ถ้าภายในมีความเป็นสมณะ นั่นก็เรียกว่าเป็นสมณะได้ สมณะหมายถึง สงบ คือใจสงบ ถ้าใจสงบจริง การแสดง ออกทางกายย่อมสงบด้วย ความสงบนั้นหาเกิดจากอะไรอื่นได้ไม่ ต้องเกิดแต่ความเบา บางของกิเลสเท่านั้น กิเลสหนา กิเลสมาก ใจย่อม ไม่สงบ ย่อมร้อน ย่อมวุ่น ย่อม กระสับกระส่าย การแสดงออกทางกายทางวาจาก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับใจ คือย่อมเป็นไปอย่างร้อน อย่างวุ่น กระสับกระส่าย ก่อความวุ่นวาย เดือดร้อนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น และก็เบียดเบียนตนเองด้วย อันผู้เบียดเบียนหาใช่สมณะไม่ การที่คนใดคนหนึ่งจะปลงผมห่มฝาดถือบาตร แต่ภายในไม่สงบ ไม่เป็นสมณะ คนใดนั้นหาใช่สมณะไม่ แต่แม้คนใดคนหนึ่งจะมิได้ปลงผมห่มเหลืองถือบาตร แต่ภายในของคนนั้นสงบ เป็น สมณะ คนนั้นก็เป็นสมณะ ดังพุทธภาษิตที่ว่าสมณะภายนอกไม่มีนั่นแล สังขารเที่ยงไม่มี สังขารคือความคิดปรุง ปรุงคิดจึงน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าหาเป็นสิ่งเที่ยงไม่ อันความคิด นั้นก็เห็นกันอยู่ว่าไม่เคยไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ […]

มีจิตใจสงบเป็นสิ่งที่ดี

การฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง หัดให้ใจนิ่งเรียบ เมื่อมีสิ่งเร้าใจ ๆ มากระทบ ก็ฝึกให้ไม่ขลาดง่าย ไม่กลัวง่าย ต้องฝึกให้อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน คนที่มีสุขภาพจิตดีเยี่ยมและมีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงยอมจะเป็นผู้มีใจสงบ ไม่ตื่นเต้นง่าย ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้าย เมื่อได้ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ไม่พองฟู เมื่อเสื่อมก็ไม่เสียใจ สุขภาพทั้งกายและใจก็จะดีปกติตลอดเวลา

กุศลธรรม ๑๓ ประการ

กุศลธรรม ๑๓ ประการ มีดังนี้ ๑.สีลปริปูรณัง – ความบริสุทธิ์แห่งศีล การยังศีลให้บริบูรณ์ ๒.อินทริยสังวโร -ความสำรวมในอินทรีย์ ๓.โภชเน มัตตัญญุตา -ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ๔.ชาคริยานุโยโค -ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนัก ๕.สัทธัมโม -เคร่งในพระสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๖.วิปัสสนาคัพภคัณหาปนัง -การลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ๗.จตุปฏิสัมภิทา -แตกฉานใน ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่ ๗.๑ อัตถปฏิสัมภิทา -แตกฉานในอรรถ ๗.๒ ธัมมปฏิสัมภิทา -แตกฉานในธรรม ๗.๓ นิรุติปฏิสัมภิทา -แตกฉานในภาษา ๗.๔ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา -แตกฉานในปฏิภาณ ๘.ปัญจธัมมขขันธา -ธรรมขันธ์ ๕ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ๙.ฐาฐานาฐานัง ฐานาฐานญาณัง -ปัญยารู้จักฐานะคือเหตุที่ควรเป็นได้และอฐานะคือเหตุที่ไม่ควรเป็นได้ ๑๐.มหาวิหารสมาปตติ -มหาวิหารสมาบัติ […]

คู่มือคลายเครียด

1. ความเครียดคืออะไร? ความเครียด เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัว เตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังทรัพยากรที่เรามีอยู่ หรือเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจ เป็นทุกข์ และพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย   ความเครียดนั้นเป็นเรื่องที่มีกันทุกคน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การคิด และการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน ถ้าเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ร้ายแรง เราก็จะรู้สึกเครียดน้อยหรือแม้เราจะรู้สึกว่าปัญหานั้นร้ายแรง แต่เราพอจะรับมือไหว เราก็จะไม่เครียดมาก แต่ถ้าเรามองว่าปัญหานั้นใหญ่ แก้ไม่ไหว และไม่มีใครช่วยเราได้ เราก็จะเครียดมาก ความเครียดใน ระดับพอดี จะช่วยกระตุ้นให้เรามีพลัง มีความกระตือรือร้นในการต่อสู้ชีวิต ช่วยผลักดันให้เราเอาชนะปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แต่เมื่อใดที่ความเครียดมาเกินไป จนเราควบคุมไม่ได้ เมื่อนั้นที่เราจะต้องมาผ่อนคลายความเครียดกัน   ความเครียดเกิดจากอะไร