Archive for June 2011

บทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อจิตใจที่สงบและสุขภาพที่ดี

บทสวดโพชฌังคปริตรเพื่อจิตใจที่สงบและสุขภาพที่ดี โพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่ออย่างนี้เพราะมีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ พระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธ หลังจากนั้น พบว่า พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธได้ ในที่สุด เมื่อพระพุทธองค์เองทรงอาพาธ จึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าก็หายประชวร พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่า โพชฌงค์นั้น สวดแล้วช่วยให้หายโรคได้ ซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวว่า ธรรมที่พระองค์ทรงแสดง เป็นธรรมเกี่ยวกับ ปัญญา เป็นธรรมชั้นสูง ซึ่งเป็นความจริงในเรื่องการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ ร่างกาย เนื่องจากกายกับใจเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน จึงทำให้หายจากโรคได้ โพชฌังคปริตร สวดดังนี้ โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา ( โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ )

บทสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่ง เปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่าผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็น จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก ๑๐๐ ปีก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง บทสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกมีดังนี้ ๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา

คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน เพิ่มความมั่งคั่งและศิริมงคลให้แก่ตัวเอง สวดตามนี้ครับ   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ   “สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง […]

ธรรมะในวันฝนตก

วันสองวันที่ผ่านมานี้ฝนตก “มาก” น่าดู ฝนตกทำให้อากาศเย็นก็พอที่จะทำให้ใจนั้น “เย็น” ขึ้นมาได้บ้าง เมื่อคืนฝนตก “ฉ่ำ” มาก มากจนอากาศ “หนาว” เมื่อเช้าเดินออกไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้ “ขอ” ผืนดินที่เปียกชุ่มนั้น “นุ่ม” เหลือเกิน แต่ทว่า… ทางใดที่เป็นปูน เป็นหิน เป็นยาง ถึงฝนตกมากเท่าใดก็ไม่มีวันที่จะนุ่มลงไปได้ จิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้น   ถ้าหากใจของเรามันหนาเพราะพอกพูนด้วยกิเลสและตัณหาไว้มาก   ฝนแห่งธรรมะจะหยาด รด หลั่ง ริน ลงมามากสักเพียงใดก็ไม่มีวันที่จะทำความชุ่มฉ่ำให้แก่ดวงจิตดวงนั้นได้   แตก ต่างกับคนที่กวาดจิต ล้างใจด้วยการให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติจิตเจริญภาวนา จิตของเขาจะไม่หนา สายฝนที่หยาดหล่นจากฟากฟ้าย่อมรดรินลงสู่ “ดวงใจ”   การทำทานเป็นการกวาด “ความโลภ” ออกจากดวงจิต   เมื่อความโลภน้อย ความทุกข์อันเกิดจากความกระวนกระวาย ขวนขวายเพื่อ “สะสม” ก็น้อยลงไปมาก   บุคคลใดมีความโลภน้อยย่อมยังความสงบให้แก่ชีวิตบุคคลผู้นั้นได้อีกมาก   คนที่วิ่งเร่า ๆ ด้วยความร้อนแห่งความโลภนั้น […]

บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

การสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นการสื่อความหมายจะใช้แรงอธิษฐาน ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้กราบไหว้ในขณะสวดบริกรรมนั่นเองที่สำคัญที่สุด บทสรรเสริญพระคุณ นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)   บทมหากรุณาธารณีสูตร โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ […]