Archive for the ‘บทสวดมนต์’ Category

คำอาราธนาศีล ๘

คำอาราธนาศีล ๘ มีบทสวดดังนี้ครับ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, เสร็จแล้วกราบ ๑ ครั้ง นั่งพับเพียบพนมมือ (ถ้าคนเดียวว่า อะหัง ภันเต แทน มะยัง ภันเต, ยาจามิ แทน ยาจามะ.) ลำดับนั้น พระคุณเจ้ากล่าวคำนมัสการ ฯ นำผู้ปฏิบัติ ให้ว่าตาม ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)  

คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน

คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ดาวโหลดหนังสือ คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ตาม LINK นี้นะครับ http://bit.ly/sWMtpM ภายในหนังสือประกอบด้วยบทความต่างๆดังนี้ กี่ยวกับวัดศรีโยธิน ประวัติ วัดศรีโยธิน ประวัติ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม การอาราธนาศีล และสมาทานศีล คำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล คำสมาทานศีล พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธีสมาทานกรรมฐาน บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพะภาคะนะมะการ พุทธาภิถุติง ธัมมาภิถุติง สังฆาภิถุติง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา สังเวคะปริกิตตะนะปาฐ ทวัตติงสาการะปาฐ บทพิจารณาสังขาร สัจจะกิริยะคาถา นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ ตังขณิกปัจจะเวกขณปาฐะ ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐ วันทามิ กรวดน้ำตอนเช้า สัพพปัตติทานคาถา ปัตติทานคาถา กราบพระ

บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก   ๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะ โส ภะคะวาฯ   อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะ โส ภะคะวาฯ ๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก   พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

บทสวดทำวัตรเช้า

บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเช้าสำหรับชาวพุทธทุกคนสวดเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิตสวดดังนี้ หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ (แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) […]

บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา (นำ)  หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ)  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา  อาจริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)  สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ  พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา  ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ  สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม  สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง […]

คำแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา ให้สวดดังนี้ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย, อัพยาปัชฌา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย, อะนีฆา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ฯ

คาถาแผ่ส่วนกุศล

 คาถาแผ่ส่วนกุศล – คาถาแผ่ส่วนกุศล ทำให้จิตใจงดงาม สงบสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ […]

คำถวายสังฆทาน

คำถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง) อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับ ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย) อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ ข้าแต่พระสงฆ์ที่เจริญ ข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมะตะกะภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ […]

คำอาราธนาศีล 5

บทสวดคำอาราธนาศีล 5 สวดดังนี้ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ (ถ้า ศีล 8 ให้เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ)

การทำบุญด้วยการบริจาคเลือด

การบริจาคโลหิตหรืออวัยวะก็ยังถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถพลิกฟื้นวิกฤติร่างกายจากหนักเป็นเบาหรือเข้าสู่ภาวะปกติได้ ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ แต่ก่อนที่จะบริจาคโลหิตหรืออวัยวะ ควรมีความเข้าใจถึงหน้าที่และความจำเป็นของสิ่งที่จะบริจาคกันก่อน เริ่มจากการบริจาคโลหิต แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เม็ดโลหิต (เม็ดโลหิตแดง ขาว เกล็ดโลหิต) และพลาสมา โดยทั่วไปผู้คนมักร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากร่างกายของคนเรามีโลหิต 17-18 แก้วน้ำ แต่ใช้งานเพียง 15-16 แก้วน้ำ ดังนั้นส่วนที่เหลือจึงสามารถบริจาคได้โดยไม่เป็นอันตราย ในการบริจาคจะใช้เลือดเพียง 350 – 450 ซีซี แล้วจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ผ่าตัด คลอดบุตร เฉลี่ยร้อยละ 77 ส่วนอีกร้อยละ 23 ของโลหิตที่ได้รับการบริจาคจะนำไปรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น   แต่ยังมีการบริจาคส่วนประกอบสำคัญในโลหิตที่แบบเฉพาะเจาะจงลงไป คือ “เกล็ดโลหิต” ซึ่งจะรับบริจาคเมื่อมีการร้องขอจากโรงพยาบาล เนื่องจากเมื่อนำเกล็ดโลหิตออกจากร่างกาย จะมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง –5 วัน แถมยังต้องถูกเก็บรักษาในตู้ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส โดยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว […]