Posts Tagged ‘กุศลธรรม ๑๓ ประการ’

กุศลธรรม ๑๓ ประการ

กุศลธรรม ๑๓ ประการ มีดังนี้ ๑.สีลปริปูรณัง – ความบริสุทธิ์แห่งศีล การยังศีลให้บริบูรณ์ ๒.อินทริยสังวโร -ความสำรวมในอินทรีย์ ๓.โภชเน มัตตัญญุตา -ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ๔.ชาคริยานุโยโค -ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนัก ๕.สัทธัมโม -เคร่งในพระสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๖.วิปัสสนาคัพภคัณหาปนัง -การลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ๗.จตุปฏิสัมภิทา -แตกฉานใน ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่ ๗.๑ อัตถปฏิสัมภิทา -แตกฉานในอรรถ ๗.๒ ธัมมปฏิสัมภิทา -แตกฉานในธรรม ๗.๓ นิรุติปฏิสัมภิทา -แตกฉานในภาษา ๗.๔ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา -แตกฉานในปฏิภาณ ๘.ปัญจธัมมขขันธา -ธรรมขันธ์ ๕ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ๙.ฐาฐานาฐานัง ฐานาฐานญาณัง -ปัญยารู้จักฐานะคือเหตุที่ควรเป็นได้และอฐานะคือเหตุที่ไม่ควรเป็นได้ ๑๐.มหาวิหารสมาปตติ -มหาวิหารสมาบัติ […]