Posts Tagged ‘คำอาราธนาศีล ๘’

คำอาราธนาศีล ๘

คำอาราธนาศีล ๘ มีบทสวดดังนี้ครับ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, เสร็จแล้วกราบ ๑ ครั้ง นั่งพับเพียบพนมมือ (ถ้าคนเดียวว่า อะหัง ภันเต แทน มะยัง ภันเต, ยาจามิ แทน ยาจามะ.) ลำดับนั้น พระคุณเจ้ากล่าวคำนมัสการ ฯ นำผู้ปฏิบัติ ให้ว่าตาม ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)