Posts Tagged ‘คำอาราธนาศีล’

คำอาราธนาศีล 5

บทสวดคำอาราธนาศีล 5 สวดดังนี้ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ (ถ้า ศีล 8 ให้เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ)