Posts Tagged ‘คำแผ่เมตตา’

คำแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา ให้สวดดังนี้ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย, อัพยาปัชฌา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย, อะนีฆา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ฯ