Posts Tagged ‘บทกรวดน้ำ’

บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา (นำ)  หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ)  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา  อาจริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)  สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ  พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา  ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ  สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม  สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง […]

บทกรวดน้ำ (บทอุทิศส่วนกุศล)

บทกรวดน้ำ อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง […]