Posts Tagged ‘หนังสือ ธรรมนูญชีวิต’

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  หนังสือ ธรรมนูญชีวิต ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็น หนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่า เป็นคู่มือดำเนินชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี เป็นหนังสือดีที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้อ่านครับ กดโหลดที่รูปหนังสือได้เลยครับ หนังสือ ธรรมนูญชีวิต  เนื้อหาในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต มีดังนี้ ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น กฏ ๑ เว้นชั่ว ๑๔ ประการ ก. เว้นกรรมกิเลส ๔ ข. เว้นอคติ ๔ ค. เว้นอบายมุข ๖ กฏ ๒ เตรีมทุนชีวิต ๒ ด้าน ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา ก) รู้ทันมิตรเทียม ข) รู้ถึงมิตรแท้ ข. จัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ กฏ ๓ รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ ก. ทำทุกทิศให้เกษมสันต์ […]