Posts Tagged ‘อิมินา’

บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา (นำ)  หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ)  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา  อาจริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)  สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ  พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา  ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ  สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม  สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง […]